تجارت در بازار فارکس

ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی

پی.جونز، چارلز، (1386). "مدیریت سرمایه گذاری"، (ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش)، تهران: نگاه دانش.##سینایی، دکتر حسنعلی, رضائیان، علی, پاییز(1384). "بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت­ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی سال پنجم، شماره نوزدهم.##تاجداری، پرویز، (1384). "روش­های علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی"، انتشارات اتا.##دلاور، علی (1374). "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی انسانی و اجتماعی"، انتشارات رشد، چاپ دوم##

ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی

یونس موحدقوجق [ پدیدآور اصلی ] ، سید مجتبی میرلوحی[ استاد راهنما ] ، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[ استاد مشاور ]

چکیده: بعد از وقوع بحران مالی جهانی زنگ خطری برای تمامی کشورها به صدا در آمده است. که نسبت به مدیریت و نظارت بر سیستم مالی کشورها از جمله عملکرد بانک‎ها هشدار ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی می‎دهد. از آنجا که بررسی عملکرد بانک‎های کشور درپژوهش‎های انجام شده تا به امروز پیوسته با عواملی غیر از شاخص‎های استحکام مالی انجام شده است، از طرفی به دلیل تازگی این شاخص‎ها در ادبیات مالی و اقتصادی توجه به این موضوع می‎تواند مهم تلقی شود. در این پژوهش به بررسی رابطه بین عملکرد و شاخص‎های استحکام مالی بانک‎ها با استفاده از روش داده‎های پانلی پرداخته شد. برای اندازه‎گیری عملکرد از شاخص‎های بازده دارایی‎ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد و نسبت‎های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل ناخالص وام، نسبت سرمایه پایه به دارایی‎های موزون شده برحسب ریسک، نسبت دارایی‎های جاری به کل دارایی‎ها، نسبت هزینه‎های غیربهره‎ای به درآمد ناخالص و حاشیه بهره به درآمد ناخالص به عنوان شاخص‎های استحکام مالی در نظر گرفته شد. این پژوهش در طبقه‎بندی بر مبنای ماهیت روش از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی تلقی می‎شود. برای تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون داده‎های پانلی بهره گرفته است. قلمرو زمانی پژوهش سال‎های 1392 تا 1395 است. از نظر قلمرو مکانی بانک‎های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (بانک‎های انصار، حکمت، ایران‎زمین، سامان، شهر، دی، ملت، پارسیان، ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی پست‎بانک، تجارت، کشاورزی، رسالت، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین و آینده) را شامل می‎شود. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می‎دهد که بین بازده دارایی‎ها با ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول، دارایی‎های جاری و حاشیه بهره رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد و همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام با حاشیه بهره نیز رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد از طرفی رابطه معنی‎داری بین بازده حقوق صاحبان سهام با ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول و دارایی‎های جاری یافت نشد.

#شاخص‎های استحکام مالی #داده‎های پانلی #عملکرد بانک‎ها محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: سیمان دندانی، سیمان رزینی پاناویا، عملیات سطحی پودر هیدروکسی آپاتیت، اسید سیتریک، عامل اتصال، استحکام فشاری، استحکام ریزکششی، ریزسختی، کامپوزیت‌سازی، پیوند زمینه و پودر]

[کلیدواژه ها: یادگیری عمیق، سری‌زمانی، بازارهای مالی، CNN، LSTM، سیستم پیش‌بینی بازار مالی، تحلیل سری‌زمانی]

[کلیدواژه ها: سواد مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران، مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت]

[کلیدواژه ها: سازه‌های پانلی، مدلسازی غیرخطی دیوارهای برشی، سطح عملکرد، ضریب رفتار، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی]

[کلیدواژه ها: مدیریت دارایی و بدهی بانک، مدل بهینه‌سازی مارکویتز، برنامه‌ریزی تصادفی، بانک ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی مهر اقتصاد]

[کلیدواژه ها: دانش، عوامل زیرساخت، بانک حکمت، توانمندسازی کارکنان، سیستم‌های ارتباط دانش مالی و بازدهی مالی اطلاعاتی، فرهنگ سازمانی، الگوسازی، مشارکت کارکنان، کار تیمی، تعهد مدیران ارشد، ساختار دانش، آموزش کارکنان، سنجش عملکرد]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا